Regulamin Sklepu Internetowego

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: http://www.manufakturapizzyichleba.pl/ (dalej: „Sklep”), składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

 1. Zamówienia składane są przez stronę internetową: http://www.manufakturapizzyichleba.pl/ do Sprzedającego, którym jest podmiot:>
  NIP 9950073320
  Mariusz Kucharczak
  ul. Komuny Paryskiej 90/53, 50-452 Wrocław
 2. Sprzedający prowadzi dwie restauracje pod nazwą "Manufaktura Pizzy i Chleba" pod adresem:
  1. ul. Tadeusza Kościuszki 159, 50-438 Wrocław
  2. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@manufakturapizzyichleba.pl lub za pośrednictwem nr tel. +48 780 023 452 (w godzinach od 12:00 do 20:00).

§ 3

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów gastronomicznych w postaci kanapek oraz cateringu

§ 4

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Koszt ten, o ile wystąpi, doliczany będzie podczas składania zamówienia w zależności od odległości od restauracji realizującej zamówienia oraz terminu dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5

Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Kupującym.

Rozdział II. Procedura składania i realizacji zamówień

§ 6

 1. W celu utworzenia konta dla Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie http://www.manufakturapizzyichleba.pl/.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej opcji znajdującej się w formularzu.
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.

§ 7

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przy czym w przypadku składania zamówienia na catering lub kanapki zamówienie musi zostać złożone z wyprzedzeniem min. na 48 godzin przed określonym terminem dostawy.
 3. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego, który dokonał rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. zalogowanie się do Konta Kupującego przy użyciu wybranego przy Rejestracji adresu mailowego i hasła;
  2. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia - wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. wybór miejsca/ sposobu doręczenia produktu;
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę jeśli są inne niż podane przy rejestracji;
  6. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 4. W celu złożenia zamówienia, bez Rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  2. wskazanie adresu e-mail;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia - wybór rodzaju dostawy i płatności;
  4. wybór miejsca/sposobu doręczenia produktu;
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
  6. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 5. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lub 4 powyżej, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.

§ 8

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na konto lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia.
 2. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego Zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail: biuro@manufakturapizzyichleba.pl.

§ 9

 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form szybkich płatności:
  1. Przelewy24 - Internetowy system płatności, który pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi osobami a serwisami, sklepami internetowymi. Akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko) oraz płatności i telefonem (BLIK).
 2. Realizacja zamówienia z formą płatności internetowej następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Dostawa Produktów możliwa będzie w następujący sposób:
  1. odbiór osobisty Produktu w punkcie odbioru w wybranej przez Kupującego Restauracji „Manufaktura Pizzy i Chleba" pod adresem:
   • ul. Tadeusza Kościuszki 159, 50-438 Wrocław w godzinach otwarcia, tj. Pn-Cz: 10:00 - 21:00, Pt-Sb: 10:00 - 22:00, Nd: 10:00 - 20:00.
  2. dowóz realizowany przez Sprzedającego w terminie określonym w zamówieniu.
 4. Zamówione produkty są dostarczane w sposób i do miejsca wskazanego przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 5. W momencie gotowości Produktu do odbioru/wysłania, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o realizacji zamówienia i ewentualnie o możliwym terminie odbioru osobistego – o ile ta forma dostawy została wybrana podczas składania zamówienia. W momencie doręczenia produktu Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania pod względem zgodności z Zamówieniem.
 6. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedający dołącza do przesyłki z zamówionym produktem - paragon albo fakturę VAT.

Rozdział III. Dostępność towaru

§ 10

W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego.

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 11

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu w postaci cateringu lub kanapek, tj. od umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

Rozdział V. Rękojmia. Reklamacje

§ 12

 1. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym artykule. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto, towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lub 4, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8 oraz 9
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-10 niniejszego Regulaminu;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 14. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 17. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. W celu realizacji prawa do reklamacji, Konsument winien przesłać reklamację na adres: ul. Komuny Paryskiej 90/53, 50-452 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@manufakturapizzyichleba.pl.
 20. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców niebędących konsumentami wyłącza się możliwość skorzystania z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 13

Szczegółowe zasady oraz informacje dot. ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: http://www.manufakturapizzyichleba.pl/polityka-prywatnosci.

Rozdział VI. Akcje promocyjne i upusty dla klientów

§ 14

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne w sklepie nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin Sklepu”. Podczas realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w szczególności akty prawne powołane w treści Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla pozwanego.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/ Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.